Υπηρεσίες   /   Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   Θεσμικό Πλαίσο   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Θεσμικό Πλάισιο Γ.Ε.ΜΗ.
13/07/2015 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

 

Νόμος 4635/2019 για Γ.Ε.ΜΗ. (Κωδικοποίηση Μαΐου 2021)

 

Νόμος 4548/2018 για Α.Ε. (Κωδικοποίηση Αυγούστου 2021)

 

Νόμος 3190/1955 για ΕΠΕ (Κωδικοποίηση Αυγούστου 2021)

 

Νόμος 4072/2012 για ΙΚΕ (Κωδικοποίηση Αυγούστου 2021)

 

Νόμος 4601/2019 για συγχωνεύσεις κλπ (Κωδικοποίηση Αυγούστου 2021)

 

Νόμος 4072/2012  για προσωπικές εταιρίες (Κωδικοποίηση Αυγούστου 2021)

 


 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 1. ΥΑ 109491/16.10.2020 (ΦΕΚ 4619/20.10.2020) «Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ»

 

 1. ΥΑ 11026/30.1.2020 (ΦΕΚ 491/19.2.2020) «Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.»

 

 1. ΥΑ 32923/26.3.2020 (ΦΕΚ 1285/10.4.2020) «Οργάνωση και καθορισμός λειτουργίας των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. που συστάθηκαν με την παρ. 1 και την περ. β της παρ. 2 του αρ. 87 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)»

 

 1. ΥΑ 122577/18.11.2020 (ΦΕΚ 5160/22.11.2020) «Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και δειγματοληπτικός έλεγχος του άρθρου 102 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)»

 

 1. ΥΑ 106557/9.10.2020 (ΦΕΚ 4606/19.10.2020) «Σύσταση και λειτουργία του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
     
 2. ΥΑ 90043/10.8.2021 (Φ.Ε.Κ. 4066/6.9.2021) «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.»

 3. ΥΑ 73557/1.7.2021 (ΦΕΚ Β’ 3047/9.7.2021) «Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.»
   
 4.  

 

 

   

 


 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή