Ενημέρωση   /   'Αρθρα-Δηλώσεις-Παρεμβάσεις   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Προτεινόμενη τροποποίηση άρθρου 63 παρ. 1 περ. β’ ν. 2859/2000, από τον Πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π. κ. Βασίλη Κορκίδη
20/09/2022 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

President

 Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2022

 

Προς: - Υπουργό Οικονομικών, 
 

  κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

Κοιν.: - Αναπλ. Υπουργό,  
    κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη 
  - Υφυπουργό,  
    κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

 

  - Διοικητή ΑΑΔΕ,
     κ. Γιώργο Πιτσιλή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

Με το άρθρο 172 του σχεδίου νόμου με τίτλο «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» που έχει κατατεθεί στη Βουλή (εφεξής το «Νομοσχέδιο») επέρχονται σημαντικές αλλαγές που επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας.

 

Συγκεκριμένα με το άρθρο 172 του Νομοσχεδίου, τροποποιείται το άρθρο 63 παρ. 1 περ. β’ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄248). Με την τροποποίηση αυτή προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφιο στο αρ. 63 παρ. 1 περ. β’ ν. 2859/2000, στα οποία προβλέπεται ότι ισχύουν οι διατάξεις για την επιβολή τελών χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια και λοιπές χρηματοδοτήσεις και στους απορρέοντες συμβατικούς τόκους, δηλαδή οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 περ. α του Κ.Ν.Τ.Χ., που επιβάλλουν τέλος χαρτοσήμου στις πράξεις του άρθρου 2 του Κ.Φ.Π.Α., στις οποίες εντάσσονται και οι συμβάσεις έντοκων χρηματικών δανείων μεταξύ επιχειρήσεων. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των προσθηκών αυτών τίθεται η 1η Ιανουαρίου 2021. Μάλιστα, για τα συναπτόμενα δάνεια και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις, καθώς και τους απορρέοντες τόκους, για τα οποία θα οφείλονται αναδρομικά τέλη χαρτοσήμου, τα εν λόγω τέλη θα αποδίδονται εμπρόθεσμα μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022.

 

Μέχρι πρότινος, με τις αποφάσεις 2323/2020 και 2163/2020 του ΣτΕ είχε κριθεί ότι οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 περ. α του Κ.Ν.Τ.Χ. που επιβάλλουν τέλος χαρτοσήμου, μεταξύ άλλων, στις συμβάσεις εντόκων χρηματικών δανείων, έχουν καταργηθεί. Με το Νομοσχέδιο εισάγεται η ως άνω τροποποίηση που αναιρεί τη νομολογία του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της χώρας και επιβάλει τέλη χαρτοσήμου στις προαναφερθείσες κατηγορίες συμβάσεων.

 

Επομένως γίνεται κατανοητό, πως η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση προκαλεί, πρώτον, οικονομική επιβάρυνση στις επιχειρήσεις της χώρας που οφείλουν να αποδώσουν έως την εξαιρετικά σύντομη προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου 2022 τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου και, δεύτερον, δυσχεραίνει στο εξής τον επιχειρηματικό δανεισμό, που θα επιβαρύνεται πλέον με τέλη χαρτοσήμου. Ως αποτέλεσμα, η προτεινόμενη τροποποίηση στερεί κεφάλαια και ρευστότητα από επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τον εσωτερικό δανεισμό προς το σκοπό επενδύσεων. Εξάλλου, η προτεινόμενη διάταξη έρχεται σε αντίθεση με τη θέση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της χώρας.

 

Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε όπως τροποποιηθεί η προτεινόμενη διάταξη και όπως αναγνωρισθεί η ισχύς των υπ’ αριθμ. 2323/2020 και 2163/2020 αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος

 

Βασίλης Κορκίδης

 

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή