Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο   /   Αγορανομικές Διατάξεις   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΈΝΑΡΞΗ ΑΠΟ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009, ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009
28/04/2009 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη από 1η Απριλίου 2009, του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2009, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Πρωτ.ΟΙΚ 2046/16-4-2009 έγγραφο της Δ/νσης Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή της Νομαρχίας Πειραιά (σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3103/03(Φ.Ε.Κ. 23/τ. Α΄ /29-01-03) και της με αριθ. Πρωτ. Φ2-476/09-03-2009 Απόφασης του ΥΠ. Ανάπτυξης).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :
Νομαρχία Πειραιά
Δ/νση Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Τμήμα Μετρολογίας
Πληροφορίες:Καλανδαρόγλου Συμεών
Τηλ : 210 4517524
Φαξ : 210 4517866


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή