Ενημέρωση   /   Ανακοινώσεις   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 (ΚΔΒΜ2) ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 1-30,ΕΤΟΥΣ 2017
18/07/2017
ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πρόσκληση στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) για υποβολή προσφοράς συνεργασίας με το Ε.Β.Ε.Π. στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-30, έτους 2017

 

  Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σύμφωνα με το Πρακτικό Συνεδρίασης της Διοικητικής του Επιτροπής αρ. 22/17.07.2017, καλεί τα Πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2), που έχουν έδρα ή παραρτήματα στην Περιφέρεια Αττικής, να υποβάλουν προσφορά συνεργασίας με το Ε.Β.Ε.Π. για την υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-30) έτους 2017, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 47426/28.06.2017 εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ.

 Δικαίωμα υλοποίησης της κατάρτισης έχουν τα Πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2), των οποίων η έγκριση πιστοποίησης από τον αρμόδιο φορέα είναι σε ισχύ.

 

Τα Προγράμματα Κατάρτισης υλοποιούνται:

Α) Σε πιστοποιημένες δομές των ανωτέρω Κέντρων Δια Βίου Μάθησης ή σε ενοικιαζόμενες πιστοποιημένες δομές

Β) σε σχολικές αίθουσες, εφόσον αυτές παραχωρηθούν νομίμως προς τούτο

Γ) σε δομές των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις.

 •  Έχουν επαρκή επιφάνεια ανάλογη με τον αριθμό των καταρτιζόμενων
 •  Δεν είναι υπόγειοι
 •  Διαθέτουν καλό αερισμό
 •  Έχουν επαρκή χώρο διαλείμματος
 •  Διαθέτουν τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό κλπ
 •  Διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας

 

Κάθε ενδιαφερόμενο ΚΔΒΜ2 καλείται, πλέον της ανωτέρω πρότασης, να υποβάλει υποχρεωτικά στον Φάκελό του:

1. Έγγραφο του ΕΟΠΠΕΠ, που να αποδεικνύει την πιστοποίηση του υποψηφίου φορέα ως ΚΔΒΜ2, την ύπαρξη δομής/δομών του ΚΔΒΜ2 στην Περιφέρεια Αττικής και τη δυναμικότητα των εν λόγω δομών.

2. Ενεργή πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 – ELOT 1431-3:2008 Επίπεδο 1 ή κατά ISO 9001:2008.

3. Αναλυτικό Προφίλ ΚΔΒΜ2

4. Βεβαίωση επιτυχούς υλοποίησης των Προγραμμάτων ΛΑΕΚ που ανέλαβε, είτε με το Ε.Β.Ε.Π., είτε με άλλους φορείς, τα τρία τελευταία έτη

5. Σύνθεση και βιογραφικά της Ομάδας Έργου (υπευθύνου – εκπαιδευτών – οργανωτώντων προτεινόμενων προγραμμάτων) από τα οποία προκύπτει τουλάχιστον 3ετής εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων

6. Αναφορά στις θεματικές ενότητες των προτεινόμενων Προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης

7. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα

8. Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή και ακριβή.

  

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβληθούν είναι:

I. Οι θεματικές ενότητες των προτεινόμενων Προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης

II. Η εμπειρία του ΚΔΒΜ2 υλοποίησης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ τα τρία τελευταία έτη σε συνεργασία με το Ε.Β.Ε.Π., ή με άλλους φορείς

III. Η εκπαιδευτική εμπειρία του ΚΔΒΜ2 καθώς και η εμπειρία της Ομάδας Έργου, σε συνάφεια με τις απαιτήσεις των προτεινόμενων προγραμμάτων

 

Οι προτεινόμενες στις Επιχειρήσεις-Μέλη του Επιμελητηρίου θεματικές ενότητες των προαναφερθέντων προγραμμάτων είναι ενδεικτικά οι εξής:

 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ & MARKETING
 •  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
 •  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ
 •  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 •  ΧΡΗΣΗ Η/Υ
 •  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
 •  ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
 •  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 •  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 •  ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 •  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 •  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 •  ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
 •  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
 •  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

Το θεματικό αντικείμενο θα εξαρτηθεί από το είδος των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν ανά πρόγραμμα.

 

Οι δηλώσεις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Τμήμα Μελετών Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου του Ε.Β.Ε.Π. (Γ. Κασιμάτη 1, Πλ. Οδησσού, 2ος όροφος), έως και την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Μελετών Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου του Ε.Β.Ε.Π., στο τηλέφωνο: 2104170529, φαξ: 2104174084, e-mail: studies@pcci.gr.  

 

 Επισυνάπτεται: Εγκύκλιος ΛΑΕΚ


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες