Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Διαγωνισμοί    / Διαγωνισμοί σε λοιπές χώρες  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομόυνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας πραγματοποίσης του διαγωνισμού.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 5ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
(11/05/2017)

περισσότερα »

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:38751/2016)
(31/08/2016)

περισσότερα »

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΈΡΓΑ/ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 1150/2017)
(04/04/2017)

περισσότερα »

π.Γ.Δ.Μ. - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3665/2017)
Αφορούν 1) Προμήθειες: α) Ορθοπεδικών μοσχευμάτων β) αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ, γ) ιατρικών αναλωσίμων, δ) φαρμακευτικών προϊόντων, ε) υλικών κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών, στ) μετασχηματιστών, ζ) εξοπλισμού Η/Υ η) χάλυβα, θ) πακέτων λογισμικού ανάπτυξης ι) αλυσίδων κ) πουλόβερ. 2) Υποδομές επικοινωνιών. 3) Υπηρεσίες: α) τεχνικής βοήθειας για τη μείωση του κινδύνου πλημμύρας, β) αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, γ) απολύμανσης εγκαταστάσεων 4) Κατασκευαστικές εργασίες. (10/11/2017)

περισσότερα »

π.Γ.Δ.Μ. - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3489/2017)
Αφορούν 1) Προμήθειες: α) υδραυλικών ή πνευματικών κυλίνδρων, β) αντιδραστηρίων εργαστηρίων, γ) ο ορθοπεδικών μοσχευμάτων δ) αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος, ε) Συστημάτων ραντάρ για χρήση από την τροχαία στ) χειμερινών αστυνομικών στολών, ζ) Εργαστηριακών σιφωνιών, η) ιατρικών αναλωσίμων, θ) εξορυκτικών προϊόντων ι) οικοδομικών υλικών. 2) Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης σχολείων. 3) Κατασκευαστικές και επισκευαστικές εργασίες. (30/10/2017)

περισσότερα »

π.Γ.Δ.Μ. - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3427/2017)
Αφορούν 1) Προμήθειες: α) μετασχηματιστών, β) οχήματος φόρτωσης, γ) οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακος, ασετιλίνης, προπανίου και βουτανίου, δ) Αντιρετροϊκών φαρμάκων και τεστ για παρακολούθηση θεραπείας αντιρετροϊκών φαρμάκων, ε) Ιατρικών αναλωσίμων στ) σιδηροδρομικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ζ) τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. 2) Κατασκευαστικές εργασίες αγωγού. 3) Ανακατασκευή τμήματος δικτύου ύδρευσης πόλης (23/10/2017)

περισσότερα »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ πΓΔΜ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2956/2017)
(13/09/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΓΔΜ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 2794/2017)
Καταληκτική Ημερομηνία: 18/8/2018 (31/08/2017)

περισσότερα »

ΣΕΡΒΙΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΑΓΩΓΟΣ 33 ΧΛΜ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4209/2016)
Το έργο “Plava Voda Regional Water Supply” συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχής στη διαδικασία προεπιλογής για την κατασκευή του έργου ορίζεται η 4η Νοεμβρίου 2017 23:59 ώρα topik;h. (24/11/2016)

περισσότερα »

ΤΥΝΗΣΙΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΥΝΗΣΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5.000 ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (ΤΥΠΟΥ AIR DEPOLARIZATION CELL) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3702/2017)
Οι προσφορές πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως τις 14 Δεκεμβρίου τ.ε. με δύο φακέλους ήτοι έναν για τις τεχνικές προδιαγραφές και δεύτερο για την οικονομική προσφορά. (14/11/2017)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες