Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε λοιπές χώρες  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομούνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας πραγματοποίησης του διαγωνισμού.


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5142/2021)
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: Πέμπτη 16-12-2021, ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία έντυπης προσφοράς: Τρίτη 21-12-2021, ώρα 10:30 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Τρίτη 21-12-2021, ώρα 10.30 π.μ. (02/12/2021)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 31/2021 – 30/11/2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5108 /2021)
Αντικείμενα: Πυροσβεστικός εξοπλισμός. Συντήρηση και υποστήριξη της Εθνικής Πύλης e-Υπηρεσιών. Ατομικός εξοπλισμός προστασίας. Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας για αμαξοστοιχίες. Εξοπλισμός βιντεοπαρακολούθησης και ελέγχου εισόδου. Λογισμικό. Προετοιμασία σχεδιασμού υποδομών, Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και βασικός σχεδιασμός Διαδρόμου 7 "Κίτσεβο- Οχρίδα". Προμήθεια στρατιωτικών υποδημάτων. Προμήθεια λιγνίτη. Επισκευή και συντήρηση στρατιωτικών οχημάτων. Προμήθεια υποδημάτων… (02/12/2021)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 29/2021 – 19/10/2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4363 /2021)
Αντικείμενα: Λογισμικά πακέτα και πληροφοριακά συστήματα. Αποκατάσταση επαρχιακών οδικών δικτύων. Υποστήριξη μονάδας υλοποίησης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος «Σκόπια –Γρήγορη λεωφορειακή συγκοινωνία». Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού - πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης υδάτων. Αναβάθμιση του συστήματος μίας στάσης σε δημόσιες υπηρεσίες. Προμήθεια υλικών (χάλυβας) μηχανικής επεξεργασίας. (20/10/2021)

περισσότερα »

ΚΥΠΡΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ, ΦΑΣΗ Γ’ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4591/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14 Ιανουαρίου 2022 (03/11/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO - Έρευνα Αγοράς για Παροχή Πληροφοριών για το Έργο: «NATO’s Fictional Operational Scenario Requiring a Commercial Satellite Communications Solution» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4973/2020)
- (16/11/2020)

περισσότερα »