Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε Ελλάδα  RSS 2.0 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Κ.Α.Η.Κ. ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (03) ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 687/2019)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. στα Γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» (15/02/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 684/2018)
Συνολικός προϋπολογισμός 146.942,40 €. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/02/2019 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/03/2019 και ώρα 16:00. (15/02/2019)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (OVERHAUL) ΔΥΟ (2) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΛ,NSN: 1680-14-532-6030, P/N 76368-240-D, HYDRAULIC HOIST, Ε/Π SUPER PUMA» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 682/2019)
Προϋπολογισμός: 370.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων απαλλασσομένου ΦΠΑ. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 07 Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 14 Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 21 Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ. (14/02/2019)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 681/2019)
Προϋπολογισμός: 20.274,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18 Φεβ 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 19 Φεβ 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. (14/02/2019)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (FLIGHT INSPECTION AND CALIBRATION) ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ – ΟΠΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:69164), (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 678/2019)
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 19 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:00. (14/02/2019)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕ 04/19 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 677/2019)
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22α Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ και με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 29η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. (14/02/2019)

περισσότερα »

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 676/2019)
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19 Φεβ 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 αντί της 15 Φεβ 2019. (14/02/2019)

περισσότερα »

98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ» – 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 675/2019)
Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ θα ανέρχεται σε 243.000 € περίπου. Ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 1. Έως 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 2. Έως 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00 υποβολή των δικαιολογητικών, που απαιτούνται σε έντυπη μορφή. Αποσφράγιση προσφορών: 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00 (14/02/2019)

περισσότερα »

XX ΤΕΘΕΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΟΡΩΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 673/2019)
Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ θα ανέρχεται σε 50.000 € περίπου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 19 14:00 Φεβ. 19. Αποσφράγιση φακέλων δικαιολογητικά συμμετοχής: 20 10:00 Φεβ. 19 (14/02/2019)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 104ων ΦΙΑΛΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 673/2019)
Προϋπολογισμός: 45.136,00 €. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία διενέργειας: 19/02/2019 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/02/2019 και ώρα 14:30 μ.μ. (14/02/2019)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.Π.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 672/2019)
Συνολικός προϋπολογισμός: 64.000,00 € με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας- Θράκης στις 22- 02 -2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 21/02/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. (14/02/2019)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ CAD-PAD ΚΑΙ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Α/Φ Μ2000, Τ-6 ΚΑΙ F/RF-4» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 669/2019)
Προϋπολογισμός 3.736.400,00 €. Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 12/03/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί στις 13/03/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. (14/02/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 619/2019)
Προϋπολογισμός: 2.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (12/02/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 619/2019)
Προϋπολογισμός: 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (12/02/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 619/2019)
Προϋπολογισμός: 40.300,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (12/02/2019)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΣΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 601/2019)
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 130.00,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 13/02/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 06/03/2019 και ώρα 11:00 π.μ.. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 11/03/2019 και ώρα 11:00 π.μ. (11/02/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 596/2019)
Προϋπολογισμός: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (11/02/2019)

περισσότερα »

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ «ΙΚΑΡΟΣ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 590/2019)
Ημερομηνία διεξαγωγής : Δευτέρα 25/02/2019 και ώρα 11:00-11:30 π.μ (11/02/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 589/2019)
Προϋπολογισμός: 3.606,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:30. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (11/02/2019)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Η.Κ. ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (03) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (03) ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 585/2019)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20/02/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. στα Γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» (11/02/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 578/2019)
Η υποβολή σχολίων και οι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών, θα γίνονται μέχρι τις 20-02-2019 στον ειδικό χώρο που υπάρχει στις "Διαβουλεύσεις" στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr (08/02/2019)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 536/2019)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής έως 07 Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί στις 08 Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. (07/02/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΚΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 528/2019)
Προϋπολογισμός: 8.172,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:30. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (06/02/2019)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 511/2019)
Ημερομηνία διεξαγωγής: Τετάρτη 20/02/2019 και ώρα 10:30-11:00 π.μ (06/02/2019)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ» (CPV 33141420-0 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 70.995,21€ ΜΕ Φ.Π.Α. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:447/2019)
(04/02/2019)

περισσότερα »

ΧΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΕΒΡΟΥ»- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΑ) (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 446/2019)
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/2/2019 (04/02/2019)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ- ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧη ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΠ ( ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 434/2019)
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/2/2019 (31/01/2019)

περισσότερα »

88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΛΗΜΝΟΣ» - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΑΓΩΤΩΝ» (Α .Π. Ε.Β.Ε.Π. 405/2019)
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στις 50.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη ΛΑΦ Μύρινας, την Πέμπτη 07 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, η Πέμπτη 07 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00. (30/01/2019)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. Δ.52/18 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΗΠΑ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 404/2019)
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. (30/01/2019)

περισσότερα »

8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «VIII ΜΠ ΗΠΕΙΡΟΥ» - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 402/2019)
Προϋπολογισμός: 152.420,00 € χωρίς ΦΠΑ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 03 Μαρτίου 2019 ημέρα Κυριακή. Ημερομηνία διεξαγωγής 1ης φάσης διαγωνισμού:: 07 Μαρτίου 2019 και ώρα 09:00. (30/01/2019)

περισσότερα »

88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΛΗΜΝΟΣ» - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΩΠΩΝ ΟΠΟΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ» (Α .Π. Ε.Β.Ε.Π. 399/2019)
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στις 140.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Πέμπτη 07 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00. Ημερομηνία ηλεκτρονικής διεξαγωγής της 1ης Φάσης του διαγωνισμού (Δικαιολογητικά Συμμετεχόντων-Τεχνική Προσφορά) 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. (30/01/2019)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 396/2019)
Προϋπολογισμός: 102.920,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα 28-1-2019 στις 16:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 25-2-2019 στις 18:00μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων στοιχείων και δικαιολογητικών της προσφοράς: Πέμπτη 28-2-2019 στις 14:00μ.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 1-3-2019 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. (30/01/2019)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΤΙΖΕΛ MTU 20V 956 ΤΒ82 ΦΡΕΓΑΤΩΝ τ.ΜΕΚΟ, ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΟΡΙΣΘΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 29/01/2019» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 369/2019)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την 20 Φεβρουαρίου 2019 (με απόδειξη), ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 21 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. (29/01/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ (800) ΟΙΚΙΣΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 315/2019)
Εκτιμώμενη αξία: 8.870.967,74 € άνευ ΦΠΑ,. Έναρξη υποβολής προσφορών: 11 Φεβ 19 και ώρα 07:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 18 Φεβ 19 και ώρα 11:00 π.μ. Αποσφράγιση των προσφορών: 22 Φεβ 19 και ώρα 09:00 π.μ. (24/01/2019)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GROUND VIBRATION TEST, ΣΥΜΦΩΝΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 312/2019)
Προϋπολογισμός: 185.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 13 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 20 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 27 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πμ. (24/01/2019)

περισσότερα »

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 285/2019)
Προϋπολογισμός: 100.000,00 € περίπου χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 15 Φεβ 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Ημερομηνία διεξαγωγής 1ης φάσης διαγωνισμού: 21 Φεβ 2019 και ώρα 10:00 πμ. (22/01/2019)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 263/2019)
Προϋπολογισμός: 108.494,64 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 11 Φεβ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 20 Φεβ 19, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 26 Φεβ 19, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. (21/01/2019)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΦΑΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΥ ΠΑΡΑΛΑΓΗΣ Νο 255 (ΣΥΣΤΑΣΗΣ 50% ΒΑΜΒΑΚΙ – 50% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ 225 ΓΡ)», ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕ 152.000 ΣΕΤ ΣΤΟΛΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 262/2019)
Προϋπολογισμός: 7.163.465,80 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 11 Φεβ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 18 Φεβ 19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 22 Φεβ 19, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. (21/01/2019)

περισσότερα »

XVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 261/2019)
Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ θα ανέρχεται σε 200.000 € περίπου ετησίως. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22 Φεβ. 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού: 05 Μαρ 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. (21/01/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 259/2019)
Προϋπολογισμός 101.195,52 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι 28/01/2019, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι 21/02/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 27/02/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (21/01/2019)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 9/2018 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ (Ε/Π) NH90 (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 255/2019)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την 18 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 19 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. (21/01/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 229/2019)
Προϋπολογισμός 550.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 21/01/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 28/02/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στις 06/03/2019 και ώρα 11:00. π.μ., (18/01/2019)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5025/2018)
Προϋπολογισμός 74.000,00 € με Φ.Π.Α.24%. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής των προσφορών: 20/02/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 26/02/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. (02/01/2019)

περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ
(20/08/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2467/2018)
Προϋπολογισμός: 34.999,99 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Πέμπτη 05 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. (27/06/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 488597 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
(10/10/2014)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, 2.500 ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ" (Αρ. Προκήρυξης 6640 / 2014, Αρ. πρωτ. 6640 / 30-09-2014)
(01/10/2014)

περισσότερα »

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
(01/09/2014)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4291/2013 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Σελίδα 37 «Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, και εγκατάσταση συστημάτων ανάπτυξης portal επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών που να περιλαμβάνει εφαρμογές ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, παραγγελιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, σε δύο τουλάχιστον έργα αντιστοίχου μεγέθους με (02/09/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4291/22-07-2013). ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17-09-2013, ΏΡΑ 13:00, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς». Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 854.756,52€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). (23/07/2013)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2738/2013, ΑΡ. ΠΡΩΤ.2738/21-5-2013)
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς ανακοινώνει τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τάσεων και Προοπτικών Απασχόλησης στην Περιοχή του Πειραιά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά (22/05/2013)

περισσότερα »

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(27/09/2012)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»(Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
- (18/09/2012)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012
(06/09/2012)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(20/07/2012)

περισσότερα »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013
   (12/04/2012)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες