Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε Ελλάδα  RSS 2.0 

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ης Υ.Π.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ»(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1689/2019)
Προϋπολογισμός: 15.532,24 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Υποβολή προσφορών: έως 6-5-2019 ώρα 14:00 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. (24/04/2019)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ»(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1688/2019)
Προϋπολογισμός: 186.123,67 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 19-4-2019 και ώρα 16:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 13-5-2019 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 17-5-2019 και ώρα 11:00 π.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: 19-4-2019 και ώρα 11:00π.μ. (24/04/2019)

περισσότερα »

«ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1673/2019)
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τρίτη 30 Απριλίου 2019 και ώρα 10.00 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 30 Απριλίου 2019 και ώρα 10.00 (23/04/2019)

περισσότερα »

88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΣΗ «ΛΗΜΝΟΣ» - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (Α .Π. Ε.Β.Ε.Π. 1664/2019)
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στις 90.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Τετάρτη 05 Ιουνίου 2019 και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής διεξαγωγής της 1ης Φάσης του διαγωνισμού (Δικαιολογητικά Συμμετεχόντων-Τεχνική Προσφορά) ορίζεται η Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00. (22/04/2019)

περισσότερα »

XII ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΕΒΡΟΥ» - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ (ΨΑΡΙΑ, ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ, ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ), ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1663/2019)
Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ θα ανέρχεται σε 120.000 € περίπου ετησίως. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17 Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» (1η Φάση), θα πραγματοποιηθεί, την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00 πμ. (22/04/2019)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ 2595 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ JP – 8 (NATO F – 34)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1662/2019)
Προϋπολογισμός: 100.00.000,00 €, απαλλασσομένου ΦΠΑ.. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 17 Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 24 Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 31 Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (22/04/2019)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΚΩΝ» ΕΠ΄ ΩΦΕΛΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1661/2019).
Η διαβούλευση θα παραμείνει αναρτημένη στον ιστότοπο της ΠΑ (www.haf.gr) και του ΕΣΗΔΗΣ (eprocurement@gov.gr), από Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 έως και την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019 (22/04/2019)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1637/2019)
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2.640.00,00 €. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών: Τετάρτη 24/04/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική Η/νία Υποβολής Προσφορών Παρασκευή 31/05/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Πέμπτη 06/06/2019 και ώρα 11:00 π.μ. (18/04/2019)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΗΞΗΣ ΟΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΟΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΣΧΕΡΗΡΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1595/20198)
Προϋπολογισμός: 2.064.516,13 πλέον ΦΠΑ Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι 13 Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 14η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. (16/04/2019)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (F/S)» ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1594/2019)
Προϋπολογισμός: 12.625.061,76. Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι 13 Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 14η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. (16/04/2019)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1566/2019)
Προϋπολογισμός: 260.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 03 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.. (15/04/2019)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1554/2019)
Προϋπολογισμός 90.400,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 06/05/2019 και ώρα 15:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 10/05/2019 και ώρα 10:00 π.μ. (12/04/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1542/2019)
Προϋπολογισμός: 27.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 και ώρα 13:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (12/04/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΔΕΚΑ (10) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΣ (OPTION) ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1530/2019)
Προϋπολογιζόμενο Κόστος: 193.561,00 € άνευ ΦΠΑ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών:02/05/2019 και ώρα 07:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 09/05/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 15/05/2019 και ώρα 09:00 π.μ. (11/04/2019)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΜΙΣΘΩΣΗΣ/ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Μ.ΓΕΑ – ΥΠΕΠΑ», ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1526/2019)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 08 Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 15 Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 22 Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. (11/04/2019)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1524/2019)
Προϋπολογισμός: 949.317,60 €. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 08-04-2019 και ώρα 18:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 06-05-2019 και ώρα 17:00 (11/04/2019)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1519/2019)
Προϋπολογισμός 92.270,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 07/05/2019 και ώρα 15:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 13/05/2019 και ώρα 10:00 (10/04/2019)

περισσότερα »

88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΛΗΜΝΟΣ» - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1471/2019)
Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε 60.000,00 € περίπου. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 15 Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής διεξαγωγής της 1ης Φάσης του διαγωνισμού (Δικαιολογητικά Συμμετεχόντων-Τεχνική Πρoσφορά) ορίζεται η Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00. (08/04/2019)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «7.950 ΜΕΤΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΠΑΡΑΘΥΕΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Β/Π Νο 330 πλ.1,50» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1468/2019)
Προϋπολογισμός: 80.613,00 €, άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 22 Απρ 19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 02 Μαϊ 19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 08 Μαϊ 19, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. (08/04/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1467/2019)
Προϋπολογισμός: 240.150,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 12/04/2019 και ώρα 08:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 30/04/2019 και ώρα 14:30.. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 07/05/2019 και ώρα 10:00 π.μ. (08/04/2019)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1465/2019)
Προϋπολογισμός 78.000,00 απαλλασσομένου Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 06/05/2019 και ώρα 15:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 10/05/2019 και ώρα 12:00 (08/04/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1412/2019)
Προϋπολογισμός 98.053,70 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι 08/04/2019 και ώρα 11:00πμ, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι 03/05/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μμ, η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 09/05/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (04/04/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΚΑΦΩΝ MK V ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 ΔΕΚ 19 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1274/2019)
Εκτιμώμενη αξία: 1.600.000,00 € άνευ ΦΠΑ,. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 06 Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00πμ. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 25 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και μέχρι ώρας 11.00 πμ. (27/03/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1272/2019)
Εκτιμώμενη αξία: 241.935,48 € άνευ ΦΠΑ,. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00πμ. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 6 Μάιου 2019 ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρας 11.00 πμ. (27/03/2019)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ – ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α/Φ Μ2000/-5 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1177/2019)
Διάρκεια τεχνικού διαλόγου: έως τις 31 Μαϊ 2019. (21/03/2019)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Β΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ" (Α.Π.882/2019)
(01/03/2019)

περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ
(20/08/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2467/2018)
Προϋπολογισμός: 34.999,99 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Πέμπτη 05 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. (27/06/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 488597 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
(10/10/2014)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, 2.500 ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ" (Αρ. Προκήρυξης 6640 / 2014, Αρ. πρωτ. 6640 / 30-09-2014)
(01/10/2014)

περισσότερα »

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
(01/09/2014)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4291/2013 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Σελίδα 37 «Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, και εγκατάσταση συστημάτων ανάπτυξης portal επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών που να περιλαμβάνει εφαρμογές ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, παραγγελιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, σε δύο τουλάχιστον έργα αντιστοίχου μεγέθους με (02/09/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4291/22-07-2013). ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17-09-2013, ΏΡΑ 13:00, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς». Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 854.756,52€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). (23/07/2013)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2738/2013, ΑΡ. ΠΡΩΤ.2738/21-5-2013)
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς ανακοινώνει τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τάσεων και Προοπτικών Απασχόλησης στην Περιοχή του Πειραιά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά (22/05/2013)

περισσότερα »

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(27/09/2012)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»(Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
- (18/09/2012)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012
(06/09/2012)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(20/07/2012)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες