Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε Ελλάδα  RSS 2.0 

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2484/2019)
Προϋπολογισμός: 106.000,00 € με Φ.Π.Α. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 07η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα κι ώρα 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (14/06/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2482/2019)
Προϋπολογισμός: 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (14/06/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2481/2019)
Προϋπολογισμός 3.320.588,60 € πλέον Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:20/06/2019 και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/07/2019 και ώρα 18:00 (14/06/2019)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2480/2019)
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 250.00,00 €. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών: Πέμπτη 20/06/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική Η/νία Υποβολής Προσφορών Τετάρτη 24/07/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Πέμπτη 05/09/2019 και ώρα 11:00 π.μ. (14/06/2019)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2479/2019)
Προϋπολογισμός: 33.480,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 24 Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2409/2019) (14/06/2019)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΝΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01/19 ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΕΡΓΟΣΕ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2478/2019)
Αποφασίζεται η ματαίωση του σχετικού (ιστ) διαγωνισμού, σύμφωνα με το σχετικό (ιη) πρακτικό επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, λόγω απόρριψης όλων των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 106 Ν. 4412/16, καθώς και η διενέργεια νέου διαγωνισμού, (14/06/2019)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – Β΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2471/2019)
Προϋπολογισμός: 44.144,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 25/6/2019 (14/06/2019)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ) CPV:31121000-0 (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ) ΙΣΧΥΟΣ 150 KVA» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2465/2019)
Προϋπολογισμός: 32.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 26-6-2019 και ώρα 10 : 00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών:Τρίτη 25-6-2019 στις 14 : 00 μ.μ. (14/06/2019)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ»» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2437/2019)
Προϋπολογισμός: 46.150,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 01 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2409/2019) (12/06/2019)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «YΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2436/2019)
Προϋπολογισμός: 54.240,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 01 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2409/2019) (12/06/2019)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ. 13/19 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2435/2019)
Μετατίθεται η ημερομηνία διενέργειας του υπ΄ αριθμ. 13/19 διαπραγμάτευσης με την Εταιρεία «AIRBUS HELICOPTERS» με αντικείμενο την «Επισκευή και Εφαρμογή Τροποποίησης Emergency Alert Service Bulletin 01.00.82 Υλικού ΛΟΛ, ΜΑΙΝ GEAR BOX». Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 7η Αυγούστου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ., (12/06/2019)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2434/2019)
Προϋπολογισμός: 62.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 01 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. (12/06/2019)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΙΟΥ «ΟΜΗΡΟΣ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ «ΟΜΗΡΟΣ», ΓΙΑ ΤΡΙΑ(3) ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2426/2019)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου «ΟΜΗΡΟΣ» στις 25/06/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα από 11:0. έως 11:30 π.μ (12/06/2019)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2409/2019)
Προϋπολογισμός: 17.980,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 26 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2409/2019) (11/06/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2408/2019)
Προϋπολογισμός 44.900,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13%. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 18 Ιουνίου του 2018 και ώρα 13:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (11/06/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΝΕΦΡΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2408/2019)
Προϋπολογισμός 23.160,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13%. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 18 Ιουνίου του 2018 και ώρα 13:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (11/06/2019)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ. 15/19 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2404/2019)
Μετατίθεται η η ημερομηνία διενέργειας του υπ΄ αριθμ. 15/19 διαγωνισμού, για την Προμήθεια Υλικών και Υπηρεσιών Υποστήριξης Συστήματος Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών «ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ»,, Νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 16η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών με απόδειξη είναι η 15η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ., (11/06/2019)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ 2595 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 251 ΓΝΑ»» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2403/2019)
Προϋπολογισμός: 2.000.100,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ)... Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 05 Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 12 Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 19 Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (11/06/2019)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ –ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΟΖΥΓΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΥΠΑ».. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2388/2019)
Προϋπολογισμός: 120.000,00 €. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 10-06-2019 και ώρα 00:00 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 21/06/2019 και ώρα 17:00 (10/06/2019)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (03) ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2385/2019)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 25 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:30 έως 11:00 π.μ. στα Γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» (10/06/2019)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 31/12/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΥΦΑΛΩΝ ΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΤΟΥ Π.Ν. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2353/2019)
Προϋπολογισμός: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων. Η προμήθεια απαλλάσσεται από ΦΠΑ. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Τετάρτη 19 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:30. (10/06/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 9.000, 12.000, 18.000 ΚΑΙ 24.000 BTU/H ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2343/2019)
Ημερομηνία Λήξης: 28/06/2019 (07/06/2019)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» - Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2335/2019)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 20/06/2019 και ώρα από 10:30 έως 11:00 π.μ.. στα Γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» (07/06/2019)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2334/2019)
Προϋπολογισμός: 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 27 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. (07/06/2019)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ. 12/19 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2333/2019)
Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 12/19 διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Χειρουργικών Τραπεζών προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS», Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 21η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. (07/06/2019)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2332/2019)
Προϋπολογισμός: 33.480,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 27 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (07/06/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2322/2019)
Προϋπολογισμός 159.297,16 € πλέον Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:12/06/2019 και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/06/2019 και ώρα 18:00. (06/06/2019)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΚΤΗ, ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΥΘΗΡΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΩΝΑΣΗΣ». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2299/2019)
Προϋπολογισμός: 110.000,00 €. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 07-06-2019 και ώρα 00:00 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 19-06-2019 και ώρα 17:00 (05/06/2019)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ-ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΣΤΟ 424 ΓΣΝΕ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2297/2019)
Προϋπολογισμός: 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 26 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. (05/06/2019)

περισσότερα »

502 Μ/Κ ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 2278/2019)
Καταληκτική ημερομηνία:18/6/2019 (04/06/2019)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2275/2019)
Καταληκτική ημερομηνία: 18/6/2019 (04/06/2019)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΤΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2273/2019)
Καταληκτική ημερομηνία:24/6/2019 (04/06/2019)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΑΝΤΑΡ (ΔΜΡ)» (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 2272/2019)
Καταληκτική ημερομηνία: 8/7/2019 (04/06/2019)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ» (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 2271/2019)
Καταληκτική ημερομηνία:24/6/2019 (04/06/2019)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ:2270/2019)
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/6/2019 (04/06/2019)

περισσότερα »

98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ»- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (Α.Π.ΕΒΕΠ:2269/2019)
Καταληκτική ημερομηνία: 2/7/2019 (04/06/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ- ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ Α) ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΕΜ.3, Β) ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (CPV: 33191100-6) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ). Π/Υ 450.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία: 8/7/2019 (03/06/2019)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 99.193,55€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (Α.Π. ΕΒΕΠ: 2231/2019)
Καταληκτική ημερομηνια: 24/6/2019 (03/06/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΚΤΩ (8) ΤΟΝΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2184/2019)
Προϋπολογισμός: 250.000,00 € άνευ ΦΠΑ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών:17/06/2019 και ώρα 07:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 24/06/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 28/06/2019 και ώρα 09:00 π.μ. (29/05/2019)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ 2595 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ JΕΤ–Α1» ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ [ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Α/Φ) ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ (Ε/Π)] ΤΗΣ ΠΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ (Α/Δ) ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2139/2019)
Προϋπολογισμός: 288.00.000,00 €, απαλλασσομένου ΦΠΑ.. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 19 Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 26 Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 03 Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (27/05/2019)

περισσότερα »

88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΛΗΜΝΟΣ» - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΟΔΙΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ (ΜΕΛΙ – ΟΣΠΡΙΑ – ΡΥΖΙ – ΖΥΜΑΡΙΚΑ), (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2140/2019)
Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε 50.000,00 € περίπου. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη ΛΑΦ Μύρινας, την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00. (27/05/2019)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ –ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΣΟΑΠ) ΤΟΥ ΚΑΗΚ ». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2138/2019)
Προϋπολογισμός: 372.000,00 €. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 27/05/2019 και ώρα 00:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/06/2019 και ώρα 17:00. (27/05/2019)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 3ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2137/2019)
Προϋπολογισμός: 543.340,28 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 18 Ιουν 19, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 24 Ιουν 19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 28 Ιουν 19, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:10. (27/05/2019)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΑΚΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2136/2019)
Προϋπολογισμός: 773.880,00 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 18 Ιουν 19, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 24 Ιουν 19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 28 Ιουν 19, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. (27/05/2019)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΝΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ– ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΕΡΓΟΣΕ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2135/2019)
Προϋπολογισμός: 50.000,00 € με Φ.Π.Α.. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 3 Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πμ. Η αποσφράγιση των έγγραφων ενσφράγιστων προσφορών του διαγωνισμού θα διενεργηθεί την 3 Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ, (27/05/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2119/2019)
Προϋπολογισμός 379.883,92 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 25/05/2019 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24/06/2019 και ώρα 18:00. (24/05/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 15-11-2017 & ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 23-07-2018» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2115//2017).
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 07/05/2019 και ώρα 13.00 και έως την 31/07/2019 και ώρα 15:00. (24/05/2019)

περισσότερα »

10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «Χ ΜΠ» - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2104/2019)
Συνολική εκτιμώμενη αξία: 28.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η Τετάρτη 19 Αυγούστου 2019 και ώρα 10:00. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη ΛΑΦ Σερρών, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2019 και ώρα 10:00. (23/05/2019)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2058/2019)
Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 10 Ιουν 19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 18 Ιουν 19, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 24 Ιουν 19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 (21/05/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ (VSAT) ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ KU (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2030/2019)
Προϋπολογιζόμενο Κόστος: 450.000,00 € άνευ ΦΠΑ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών:10/06/2019 και ώρα 07:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 17/06/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 21/06/2019 και ώρα 09:00 π.μ. (20/05/2019)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΗΞΗΣ ΟΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΟΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΣΧΕΡΗΡΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1977/2019)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι 18 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00. (16/05/2019)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ IFF MODE-5 ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (MISSION SYSTEM) ΤΟΥ Α/Φ EMB-145 AEW&C (ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΈΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΑΣΕΠΕ). (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1975/2019)
Διάρκεια τεχνικού διαλόγου: 60 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα www.haf.gr (16/05/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΣΤΡΕΠΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 260+/-10 KVA ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΣΤΗΝ Ν. ΜΕΓΙΣΤΗ, (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1974/2019)
Προϋπολογιζόμενο Κόστος: 217.741,93 € άνευ ΦΠΑ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών:06/06/2019 και ώρα 07:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 13/06/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 20/06/2019 και ώρα 09:00 π.μ. (16/05/2019)

περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ
(20/08/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2467/2018)
Προϋπολογισμός: 34.999,99 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Πέμπτη 05 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. (27/06/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 488597 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
(10/10/2014)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, 2.500 ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ" (Αρ. Προκήρυξης 6640 / 2014, Αρ. πρωτ. 6640 / 30-09-2014)
(01/10/2014)

περισσότερα »

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
(01/09/2014)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4291/2013 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Σελίδα 37 «Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, και εγκατάσταση συστημάτων ανάπτυξης portal επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών που να περιλαμβάνει εφαρμογές ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, παραγγελιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, σε δύο τουλάχιστον έργα αντιστοίχου μεγέθους με (02/09/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4291/22-07-2013). ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17-09-2013, ΏΡΑ 13:00, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς». Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 854.756,52€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). (23/07/2013)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2738/2013, ΑΡ. ΠΡΩΤ.2738/21-5-2013)
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς ανακοινώνει τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τάσεων και Προοπτικών Απασχόλησης στην Περιοχή του Πειραιά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά (22/05/2013)

περισσότερα »

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(27/09/2012)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»(Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
- (18/09/2012)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012
(06/09/2012)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(20/07/2012)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες