Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε Ελλάδα  RSS 2.0 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΛΜΑΤΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ LEO2 HEL» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2413/2018)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 03 Αυγ 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 06 Αυγ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (20/06/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΙΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΤΥΠΟΥ CONTAINER(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2412/2018)
Προϋπολογισμός: 595.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:11-06-2018 και ώρα 08:00. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16-07-2018 και ώρα 13:00. (20/06/2018)

περισσότερα »

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 2411/2018)
Καταληκτική Ημερομηνία:27/06/2018 (20/06/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 2397/2018)
Καταληκτική Ημερομηνία: 03/07/2018 (20/06/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 2396/2018)
Καταληκτική Ημερομηνία: 9/7/2018 (20/06/2018)

περισσότερα »

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΈΝΑ (1) ΈΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΈΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΈΤΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (18.600€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2390/2018)
Καταληκτική Ημερομηνία:28/06/2018 (20/06/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΚΑΦΩΝ Μ-V ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΥΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 990.000,00€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ.: 2395/2018)
Καταληκτική Ημερομηνία: 23/7/2018 (20/06/2018)

περισσότερα »

ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ – ΚΨΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2369/2018)
Συνολική εκτιμώμενη αξία: 43.437,20 € χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 28 Ιουνίου 2018. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. (19/06/2018)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2368/2018)
Προϋπολογισμός: 350.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 15 - 06 -2018 και ώρα 15:00μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 18- 07-2018 και ώρα 17:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 23 - 07 -2018 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: 24 – 07 -2018 και ώρα 11:00π.μ. (19/06/2018)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2367/2018)
Προϋπολογισμός: 453.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 13.06.2018. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 16.07.2018. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων στοιχείων και δικαιολογητικών της προσφοράς: 19.07.2018 στις 14:00 μ.μ. (19/06/2018)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – Γ’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΤΟΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2366/2018)
Συνολικός προϋπολογισμός: 29.952,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27/6/2018 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: Τρίτη 27/6/2018 και ώρα 14:00. (19/06/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2365/2018)
Εκτιμώμενη αξία: 999.707,00 €, άνευ Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 05/06/2018 και ώρα 13:00. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 07/07/2018 και ώρα 13:00.. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 12/07/2018. (19/06/2018)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2322/2018)
Προϋπολογισμός 150.760,34 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 15/06/2018 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/07/2018 και ώρα 21:00. (14/06/2018)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2317/2018)
Προϋπολογισμός 245.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Έναρξη υποβολής προσφορών: 15/06/2018 και ώρα 13.00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 09/07/2018 και ώρα 13.00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 13/07/2018 και ώρα 13.00. (14/06/2018)

περισσότερα »

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ– ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BALKANET» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2316/2018)
Προϋπολογισμός 79.596,77 € χωρίς Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή , 06-07-2018 και ώρα 14.00 μ.μ. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: προσφορών: Τρίτη , 10-07-2018 και ώρα 11.00 π.μ. (15/06/2018)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΘ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2299/2018)
Συνολικός προϋπολογισμός: 40.962,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/6/2018 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: Δευτέρα 25/6/2018 και ώρα 14:00. (13/06/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΥΦΑΛΩΝ ΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΤΟΥ Π.Ν. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2289/2018)
Προϋπολογισμός: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων. Η προμήθεια απαλλάσσεται από ΦΠΑ. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. (13/06/2018)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2285/2018)
Ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα: 1.200,00 €. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: Δευτέρα 23/7/2018 και ώρα 11:00 π.μ. Αποσφράγιση των προσφορών Δευτέρα 23/7/2018 και ώρα 11:30 π.μ. (12/06/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2268/2018)
Προϋπολογισμός: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:30. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (12/06/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΟΥ-ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑΣ 10m3» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2265/2018)
Προϋπολογισμός: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 27/06/2018 και ώρα 10:00 π.μ. (12/06/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ (ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ LAR» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2264/2018)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 09 Ιουλ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 10 Ιουλ 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. (08/06/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 4ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2263/2018)
Προϋπολογισμός: 519.573,40 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 09 Ιουλ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 13 Ιουλ 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 19 Ιουλ 18, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00. (08/06/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΡΜΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2252/2018)
Προϋπολογισμός: 868.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 10 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 17 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 24 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. (08/06/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ – ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2251/2018)
Προϋπολογισμός: 22.018.288,48 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 09 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 16 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 23 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. (08/06/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 7ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2198/2018)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 25 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 26 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ (06/06/2018)

περισσότερα »

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΜΗΛΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2197/2018)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 20/06/2018 και ώρα από 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ.. στα Γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα Μήλου (06/06/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ» (ΗΜΙΑΡΒΥΛΑ– ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2184/2018)
Προϋπολογισμός: 381.920,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 18 Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. β. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 25 Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 02 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. (05/06/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ Ν.4412/2016, ΑΡ.32 ΠΑΡ.2Β)ΓΓ ΚΑΙ Ν.4270/2014, ΑΡΘΡΟ 133, ΠΑΡ.3Β, ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 80/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2152/2018)
Προϋπολογισμός: 260.857,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Έναρξη διαπραγμάτευσης, από 18 Ιουνίου 2018 (05/06/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ AHRU ΑΠΟ AH – 800 ΣΕ LCR – 100 (ΚΙΤ P/N 215K4437C) ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ AHRU ΤΥΠΟΥ LCR – 100 (P/N 215T53208-2)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2148/2018)
Προϋπολογισμός: 300.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων. Η προμήθεια απαλλάσσεται από ΦΠΑ. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 25 Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 04 Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 11 Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. (05/06/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΟΡΗΤΩΝ Η/Υ (LAPTOP)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2147/2018)
Προϋπολογισμός: 178.200,000 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του ΦΠΑ. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 25 Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 02 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 09 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. (05/06/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ JΕΤ–Α1» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2146/2018)
Προϋπολογισμός: 609.060,80 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων. Η προμήθεια απαλλάσσεται από ΦΠΑ. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 03 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 10 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 17 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. (05/06/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΟΥ CYLINDER, P/N 150-201-1 Α/Φ CL-215» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2145/2018)
Προϋπολογισμός: 200.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων. Η προμήθεια απαλλάσσεται από ΦΠΑ. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 25 Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 03 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 10 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. (05/06/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «906 ΕΙΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΦΩΝ CL 215/415» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2144/2018)
Προϋπολογισμός: 8.000.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων. Η προμήθεια απαλλάσσεται από ΦΠΑ. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 02 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 09 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 16 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. (05/06/2018)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 2096/2018)
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 2/7/2018 (31/05/2018)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2082/2018)
Προϋπολογισμός 388.667,70 € πλέον Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:25/05/2018 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/06/2018 και ώρα 15:00. (30/05/2018)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2082/2018)
Προϋπολογισμός 917.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:25/05/2018 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/06/2018 και ώρα 15:00. (30/05/2018)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2082/2018)
Προϋπολογισμός 582.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:25/05/2018 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/06/2018 και ώρα 15:00. (30/05/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΛΜΑΤΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ LEO2 HEL» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2068/2018)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 25 Ιουν 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 26 Ιουν 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (29/05/2018)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2042/2018)
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 210.0858,00 € με Φ.Π.Α. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 25η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα κι ώρα 14:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 29η Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. (29/05/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2022/2018)
Προϋπολογισμός 199.978,07 € περ/νου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: η 25-05-18 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 05-07-18 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 11-07-18 (25/05/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 20 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 RHIB ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1865/2018)
Προϋπολογιζόμενο Κόστος 220.000,00 €, απαλλασσομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 13/06/2018 και ώρα 07:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 20/06/2018 και ώρα 11:00 π.μ.. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 26/06/2018 και. ώρα. 09:00 π.μ. (22/05/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1909/2018)
Προϋπολογισμός 760.637,34 € περ/νου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: η 15-05-18 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών: η 02-07-18 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 06-07-18 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. (18/05/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1908/2018)
Προϋπολογισμός: 194.610,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 21-06-2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 14:30. Η αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» γίνεται οχτώ (8) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ημέρα Παρασκευή 29-06-2018 και ώρα 11:00 π.μ.,. (18/05/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
- (30/04/2013)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΦΟΡΗΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1818/2018)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 27 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 28 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ (11/05/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΣΕ ΞΗΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 12VX100 ΤΥΠΟΥ ΖΕΛΕ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1817/2018)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 27 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 28 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ (11/05/2018)

περισσότερα »

95 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ» – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1805/2018)
Εκτιμώμενη δαπάνη: 140.000,00 €, χωρίς ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 11 Ιουν 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15 Ιουν 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 21 Ιουν 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. (10/05/2018)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1785 & 2370/2018)
Προϋπολογισμός 1.236.023,57 € με Φ.Π.Α.24%. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής των προσφορών: 11/07/2018 και ώρα 14:00. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 17/07/2018 και ώρα 11:00. (09/05/2018)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ –ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1280/2018)
Συνολικός προϋπολογισμός: 29.500,00 € με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 12/4/2018 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 11/4/2018 και ώρα 14:00 μ.μ. (28/03/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕ. 11/18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Α4». ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 269.610,00 € (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 1210/2018)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 30 Απριλίου 2018 (22/03/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΑΓΡΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ", ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΘΑΥΜΑΚΟ ΔΟΜΟΚΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 108.798,15 M2 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 0955/2018)
Καταληκτική Ημερομηνία: 20/03/2018 (09/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (KJELDAHL) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3793/2017)
Προϋπολογισμός::38.115,74 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: Τετάρτη 12/11/2017 και ώρα 10:00 π.μ. (17/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΜΧ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΦ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2041/2017)
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Πέμπτη 06/07/2017 και ώρα 09.00 π.μ. (15/06/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1989/2017)
Προϋπολογισμός 112.970,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16/6/2017 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 6/7/2017 και ώρα 23:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 12/7/2017 και ώρα 10:00 π.μ. (13/06/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ (ΔΟΚΑΠ) ΕΤΟΥΣ 2016» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 0540/2017)
Προϋπολογισμός 86.414,44 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/2/2017 και ώρα 8:00πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/3/2017 και ώρα 12:00 μμ. (16/02/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Α/Φ) ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ (Ε/Π) ΕΤΩΝ 2015-17 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3938/2016)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι 23/11/ 2016, ημέρα _Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 24η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (03/11/2016)

περισσότερα »

ΙΚΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3858//2016)
Συνολική πιθανή δαπάνη 108.084,30 € πλέον Φ.Π.Α. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 22/11/16 και ώρα 15:00. (25/10/2016)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3776/2016)
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για επτά (7) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης του παρόντος και οι τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις των ενδιαφερομένων επί των τεχνικών προδιαγραφών, μπορούν να κατατίθενται έως την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13.00 στο Fax : 2695 0 22245 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafprom@1547.Syzefxis.gov.gr (18/10/2016)

περισσότερα »

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ [ΤΡΙΩΝ (3) Ε/Π ΤΥΠΟΥ MBB BK-117 C1 ΚΑΙ ΔΥΟ (2) Ε/Π ΤΥΠΟΥ AS-332 L1 SUPER PUMA] ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ: 3173/2016)
(02/09/2016)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2556/2016)
Καταληκτική Ημερομηνία:14/7/2016 (12/07/2016)

περισσότερα »

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2532//2016)
- (06/07/2016)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ:2367/2016)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 (27/06/2016)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 488597 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
(10/10/2014)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, 2.500 ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ" (Αρ. Προκήρυξης 6640 / 2014, Αρ. πρωτ. 6640 / 30-09-2014)
(01/10/2014)

περισσότερα »

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
(01/09/2014)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4291/2013 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Σελίδα 37 «Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, και εγκατάσταση συστημάτων ανάπτυξης portal επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών που να περιλαμβάνει εφαρμογές ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, παραγγελιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, σε δύο τουλάχιστον έργα αντιστοίχου μεγέθους με (02/09/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4291/22-07-2013). ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17-09-2013, ΏΡΑ 13:00, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς». Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 854.756,52€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). (23/07/2013)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2738/2013, ΑΡ. ΠΡΩΤ.2738/21-5-2013)
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς ανακοινώνει τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τάσεων και Προοπτικών Απασχόλησης στην Περιοχή του Πειραιά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά (22/05/2013)

περισσότερα »

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(27/09/2012)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»(Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
- (18/09/2012)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012
(06/09/2012)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(20/07/2012)

περισσότερα »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013
   (12/04/2012)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες