Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε Ελλάδα  RSS 2.0 

10.ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ 10 ΣΠ (Α .Π. ΕΒΕΠ: 362/2020)
Καταληκτική ημερομηνία: 21/2/2020 (28/01/2020)

περισσότερα »

ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ 98 ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 (Α.Π. ΕΒΕΠ: 360/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/01/2020 (28/01/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01_2020 / ΝΚΣ ΜΕ ΈΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΆΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 45.000,00€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (Α.Π. ΕΒΕΠ: 354/2020)
Καταληκτική ημερομηνία: 06/02/2020 (28/01/2020)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ 7-10 ΑΤΟΜΩΝ (Α.Π. ΕΒΕΠ: 294/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία: 17-03-2020 (23/01/2020)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ 50-60 ΙΠΠΩΝ (Α.Π. ΕΒΕΠ: 293/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία: 12-03-2020 (23/01/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 267/2020)
Προϋπολογισμός: 220.000,00 € με Φ.Π.Α. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 03η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη κι ώρα 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 09 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μ.μ..μ. (21/01/2020)

περισσότερα »

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 225/2020)
Προϋπολογισμός: 25.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 07 14:00 Φεβ 20. Αποσφράγιση προσφορών: 11 10:00 Φεβ 20. (21/01/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ»» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 224/2020)
Προϋπολογισμός: 35.340,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 29 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. (21/01/2020)

περισσότερα »

XXIV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΤΟΥ ΓΚΤΕΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 205/2019)
Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ θα ανέρχεται σε 206.028,00 € περίπου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10 Φεβ 20 ημέρα Δευτέρα. (20/01/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ. 35/19 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 204/2020)
Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. Δ.35/19 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για τη διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων του 251 ΓΝΑ». Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ. (20/01/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΈΞΙ (6) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – SIEMENS» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 198/2020)
Προϋπολογισμός: 93.000,00 € συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων απαλλασσομένου Φ.Π.Α. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 17 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 21 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 28 Φεβρουαρίου 2019 2020 Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. (20/01/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 97/2020)
Προϋπολογισμός: 372.742,00 € με Φ.Π.Α. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 24η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα κι ώρα 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ. (13/01/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ. 29/19 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 90/2020)
Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 29/19 διαγωνισμού –τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16– με αντικείμενο την «Επισκευή – προμήθεια κρισίμων υλικών Αφων C–27J». Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 20 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ. (13/01/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΗΘΜΟ ΔΙΑΛΥΣΗΣ - ΦΙΛΤΡΑ (CPV 33181200-4) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 67/2020)
Προϋπολογισμός: 392.000,00 € με Φ.Π.Α. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 17η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα κι ώρα 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 21 Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ. (09/01/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 65.640 ΚΙΛΩΝ «MASTERBATCH» ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΥΟΛΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΒΥΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020, ΤΟΥ 700ΣΕ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5383/2019)
Προϋπολογισμός: 282.252,00 € χωρίς ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 20 Ιαν 20, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 04 Φεβ 20, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 10 Φεβ 20, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. (02/01/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5364/2019)
Προϋπολογισμός: 243.338,55 € πλέον ΦΠΑ Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 11/01/2020 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/01/2020 και ώρα 15:00. (02/01/2020)

περισσότερα »

ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 10 τ.μ. ΣΤΟ 2ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5346/2019)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 30/01/2020 και ώρα 10:00 π.μ.. (31/12/2019)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ –ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑ». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5344/2019)
Προϋπολογισμός: 439.580,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 30/12/2019 και ώρα 15:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 16/03/2020 και ώρα 15:00. (31/12/2019)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5306/2019)
Προϋπολογισμός: 362.903,00 € χωρίς ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 23 Δεκ 19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 24 Ιαν 20, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 30 Ιαν 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00. (24/12/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΚΑΙ ΟΚΤΩ (8) ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5305/2019)
Προϋπολογισμός: 336.000,00 € απαλλασσομένου ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών: 20/01/2020 και ώρα 07:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 27/01/2020 και ώρα 11:00 π.μ. Ημερομηνία διενέργειας / διεξαγωγής του διαγωνισμού:31/01/2020 και ώρα 09:00 π.μ. (24/12/2019)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5273/2019)
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 98.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών: Σάββατο 21/12/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Δευτέρα 27/01/2020 και ώρα 11:00 π.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Παρασκευή 31/01/2020 και ώρα 11:00 π.μ. (23/12/2019)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΈΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΆΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑΤΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5272/2019)
Εκτιμώμενη Αξία: 40.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο συνοπτικός διαγωνισμός (αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί την Πέμπτη 09 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συσκέψεων του Ναυτικού Κλιμακίου Σκαραμαγκά (23/12/2019)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ. 33/19 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5206/2019)
μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 33/19 διαγωνισμού –τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16 – με αντικείμενο την «Ανάδειξη Αναδόχου Περιοδικής Επιθεώρησης Αφους VIP GV (GULFSTREAM V) S/N 678». Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 31η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ (19/12/2019)

περισσότερα »

Υ.Π.Α.- ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΡΑΞΟΥ (ΚΑΑΞ), ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ. (Α.Π. ΕΒΕΠ: 4024/2019)
(14/10/2019)

περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ
(20/08/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2467/2018)
Προϋπολογισμός: 34.999,99 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Πέμπτη 05 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. (27/06/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 488597 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
(10/10/2014)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, 2.500 ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ" (Αρ. Προκήρυξης 6640 / 2014, Αρ. πρωτ. 6640 / 30-09-2014)
(01/10/2014)

περισσότερα »

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
(01/09/2014)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4291/2013 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Σελίδα 37 «Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, και εγκατάσταση συστημάτων ανάπτυξης portal επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών που να περιλαμβάνει εφαρμογές ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, παραγγελιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, σε δύο τουλάχιστον έργα αντιστοίχου μεγέθους με (02/09/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4291/22-07-2013). ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17-09-2013, ΏΡΑ 13:00, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς». Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 854.756,52€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). (23/07/2013)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2738/2013, ΑΡ. ΠΡΩΤ.2738/21-5-2013)
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς ανακοινώνει τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τάσεων και Προοπτικών Απασχόλησης στην Περιοχή του Πειραιά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά (22/05/2013)

περισσότερα »

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(27/09/2012)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»(Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
- (18/09/2012)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012
(06/09/2012)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(20/07/2012)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες