Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε Ελλάδα  RSS 2.0 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 235/2018)
Προϋπολογισμός 89.949,00 € περ/νου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 19-01-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 22-02-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 28-02-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (19/01/2018)

περισσότερα »

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 213/2018)
Η δημοπρασία θα γίνει στις 25/01/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτιρίου της ΣΕΠ Α.Ε. στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63. Η επίδειξη των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται από τις 23/01/2018 έως 24/01/2018 και ώρες 10:00 ως 12:00. (19/01/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»- «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 209/2018)
Προϋπολογισμός: 247.150,00 € με τον Φ.Π.Α. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 23/02/2018 ημέρα Παρασκευή και μέχρι ώρα 15:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 02/03/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (18/01/2018)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΈΒΡΟΥ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 198/2018)
Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός: 151.600,00 € με Φ.Π.Α. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 13η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη κι ώρα 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ (18/01/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΣ) ΝΕΟΥ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ) ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΝΑΣΕ).» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 133/2018)
Προϋπολογισμός: 7.722.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.. Έναρξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 16 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 2 Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. (15/01/2018)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 131/2018)
Ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα 1.300,00 €. Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού.: Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:30 π.μ. Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και τις 1 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ (12/01/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 102/2018)
Προϋπολογισμός: 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α .Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών: 21-01-2018 και ώρα 15:00. Ημερομηνία αποσφράγισης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικών προσφορών: 25-01-2018 και ώρα 09:00 πμ. (11/01/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 101/2018)
Προϋπολογισμός 127.997,36 € περ/νου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 12-01-18 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: η 14-02-18 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 20-02-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (11/01/2018)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΓΔΟΝΤΑ (80) ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 99/2018)
Συνολικός προϋπολογισμός: 48.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στις 23/01/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 22/01/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. (11/01/2018)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 82/2018).
Προϋπολογισμός: 307.836,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών:08/01/2018 και ώρα 00:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 31/01/2018 και ώρα 17:00. (09/01/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΕΥΩΝ ΑΝΑΣΧΕΤΗΡΩΝ ‘PORTARREST P-IV 500 S-8’ » (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 77/2018)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την 31/01/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 1 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (10/01/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - FOLLOW ON SUPPORT (FOS) ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ AS-332C1 SUPER PUMA» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 76/2018)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την 31/01/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 1 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (10/01/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 1) ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, 2) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 69/2018)
Προϋπολογισμός: 20.005,63 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (10/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 14/2018)
Ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα 1.300,00 €. Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού.: Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:30 π.μ. Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και τις 1 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ (04/01/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ (ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΥ-NG», ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ( Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4324/2017)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 26 Ιαν 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 29 Ιαν 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (29/12/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ (ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ LAR», ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ( Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4323/2017)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 26 Ιαν 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 30 Ιαν 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (29/12/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ (Τ/Κ), ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ», ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ( Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4322/2017)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 26 Ιαν 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 31 Ιαν 18, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (29/12/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LEO)», ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ( Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4321/2017)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 26 Ιαν 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 1 Φεβ 18, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (29/12/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Α/Φ-Ε/Π)», ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ( Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4320/2017)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 26 Ιαν 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 02 Φεβ 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (29/12/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»- «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4319/2017)
Προϋπολογισμός: 146.147,02 € με τον Φ.Π.Α. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 29-01-2018 ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρα 15:00 μ.μ Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 06-02-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (29/12/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ.: «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (Α/Κ) TV0-435-G1A, ΔΥΟ (2) Α/Κ 0-435-23C, ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ (Ε/Π) 47G-5 ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ε/Π ΟΗ-13Η». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4318/2017)
Προϋπολογισμός: 614.007,36 €, χωρίς ΦΠΑ.. Λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 07 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 08 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ. (29/12/2017)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4317/2017)
Συνολικός προϋπολογισμός: 281.087,53 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 22-12-2017 και ώρα 13:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τρίτη 23-1-2018 και ώρα17:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: ΕΩΣ 26-01-2018 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: Δευτέρα 29- 01 -2018 και ώρα 11:00π.μ. σ τα γ ραφεία τ ης Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής (29/12/2017)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4315/2017)
Συνολικός προϋπολογισμός: 75.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 22-12-2017 και ώρα 13:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή 19-01-2018 και ώρα 18:00 μ.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 25-1-2018 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής (29/12/2017)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4268/2017)
Υποβολή σχολίων, παρατηρήσεις και προτάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών, μπορούν να κατατίθενται έως τις 21/1/2018. (22/12/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 401 ΓΣΝΑ – 404 ΓΣΝΕ ( Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4263/2017)
Προϋπολογισμός: 193.548,38 € συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, άνευ ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 29 Ιαν 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 2 Φεβ 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00. Έναρξη υποβολής προσφορών η 23 Ιαν 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. (22/12/2017)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4259/2017)
Εκτιμώμενο συνολικό ποσό για την τριετία: 1.530.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, φόρων, δασμών και τυχόν λοιπών δαπανών που βαρύνουν τη σύμβαση. Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την 27/2/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 27/2/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. (21/12/2017)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31-12-2020. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4248/2017)
Προϋπολογισμός 662.400,00 € με τον ΦΠΑ 24%. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 19/12/2017 και ώρα 09:00 π.μ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 24/1/2018 και ώρα 15:00. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 29 /1/2018 και ώρα 11:00 π.μ. (21/12/2017)

περισσότερα »

Ε.Ρ.Τ. - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΟΜΠΩΝ FM ΙΣΧΥΟΣ 5000W, 2000W ΚΑΙ 1000W» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4197/2017)
Προϋπολογισμός: 201.600,00 € πλέον Φ.Π.Α. ανά έτος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Τρίτη 23/01/2018, ώρα 11:00 π.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Τρίτη 30/01/ 2018, ώρα 11:00 π.μ. (18/12/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ.: «ΡΑΔΙΟΒΟΛΙΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ».. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4196/2017, 133/2018)
Προϋπολογισμός: 884.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 09 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 13 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. (18/12/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ.: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΜΑΧΙΩΝ FLIR INFRARED TURRET, P/N:46426276AB-01, CAGE CODE:F6170, Ε/Π SUPER PUMA».. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4194/2017)
Προϋπολογισμός: 541.980,00 €, απαλλασσόμενου ΦΠΑ.. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 09 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:30 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 17 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 24 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. (18/12/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4180/2017)
Προϋπολογισμός 80.000,42 € περ/νου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: η 15-12-17 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: η 24-01-18 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 30-01-18 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (15/12/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) Γ-ΚΑΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 424 ΓΣΝΕ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4136/2017)
Προϋπολογισμός: 443.548,39 € χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 (αντί 11 Δεκ 17). Ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών φορέων: Δευτέρα 22 Ιαν 18 και ώρα 09:00. (14/12/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»- «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4135/2017)
Προϋπολογισμός 108.240,00 € με τον Φ.Π.Α. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19-01-2018 ημέρα Παρασκευή και μέχρι ώρα 17:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 30/01/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (14/12/2017)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 401 ΓΣΝΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4134/2017)
Προϋπολογισμός: 161.290,32 € χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 15 Ιαν 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 22 Ιαν 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30. Έναρξη υποβολής προσφορών η 18 Σεπ 17, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. (14/12/2017)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΩΝΗΣ (VOICE COMMUNICATION & RECORDING SYSTEM - VCRS)».. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 47/2018, 4080//2017).
Προϋπολογισμός: 9.484.450 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 15-12-2017 και ώρα 00:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29-01-2018 και ώρα Ι 7:00 (08/12/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (FREIGHT FORWARDER) ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4070/2017, 13/2018)
Προϋπολογισμός: 480.0000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων απαλλασσόμενου ΦΠΑ.. Έναρξη υποβολής των προσφορών: 02 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018. (07/12/2017)

περισσότερα »

ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (KJELDAHL) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3793/2017)
Προϋπολογισμός::38.115,74 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: Τετάρτη 12/11/2017 και ώρα 10:00 π.μ. (17/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΜΧ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΦ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2041/2017)
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Πέμπτη 06/07/2017 και ώρα 09.00 π.μ. (15/06/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1989/2017)
Προϋπολογισμός 112.970,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16/6/2017 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 6/7/2017 και ώρα 23:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 12/7/2017 και ώρα 10:00 π.μ. (13/06/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ (ΔΟΚΑΠ) ΕΤΟΥΣ 2016» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 0540/2017)
Προϋπολογισμός 86.414,44 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/2/2017 και ώρα 8:00πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/3/2017 και ώρα 12:00 μμ. (16/02/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Α/Φ) ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ (Ε/Π) ΕΤΩΝ 2015-17 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3938/2016)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι 23/11/ 2016, ημέρα _Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 24η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (03/11/2016)

περισσότερα »

ΙΚΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3858//2016)
Συνολική πιθανή δαπάνη 108.084,30 € πλέον Φ.Π.Α. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 22/11/16 και ώρα 15:00. (25/10/2016)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3776/2016)
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για επτά (7) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης του παρόντος και οι τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις των ενδιαφερομένων επί των τεχνικών προδιαγραφών, μπορούν να κατατίθενται έως την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13.00 στο Fax : 2695 0 22245 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafprom@1547.Syzefxis.gov.gr (18/10/2016)

περισσότερα »

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ [ΤΡΙΩΝ (3) Ε/Π ΤΥΠΟΥ MBB BK-117 C1 ΚΑΙ ΔΥΟ (2) Ε/Π ΤΥΠΟΥ AS-332 L1 SUPER PUMA] ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ: 3173/2016)
(02/09/2016)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2556/2016)
Καταληκτική Ημερομηνία:14/7/2016 (12/07/2016)

περισσότερα »

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2532//2016)
- (06/07/2016)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ:2367/2016)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 (27/06/2016)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 488597 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
(10/10/2014)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, 2.500 ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ" (Αρ. Προκήρυξης 6640 / 2014, Αρ. πρωτ. 6640 / 30-09-2014)
(01/10/2014)

περισσότερα »

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
(01/09/2014)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4291/2013 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Σελίδα 37 «Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, και εγκατάσταση συστημάτων ανάπτυξης portal επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών που να περιλαμβάνει εφαρμογές ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, παραγγελιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, σε δύο τουλάχιστον έργα αντιστοίχου μεγέθους με (02/09/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4291/22-07-2013). ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17-09-2013, ΏΡΑ 13:00, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς». Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 854.756,52€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). (23/07/2013)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2738/2013, ΑΡ. ΠΡΩΤ.2738/21-5-2013)
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς ανακοινώνει τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τάσεων και Προοπτικών Απασχόλησης στην Περιοχή του Πειραιά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά (22/05/2013)

περισσότερα »

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(27/09/2012)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»(Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
- (18/09/2012)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012
(06/09/2012)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(20/07/2012)

περισσότερα »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013
   (12/04/2012)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες