Υπηρεσίες    / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.  RSS 2.0 

Αλλαγές στο ΓΕΜΗ από 1η Ιουλίου 2022
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 ξεκίνησε η ισχύς του αρ. 29 ν. 4919/2022, που ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μία εταιρία μπαίνει σε αναστολή καταχωρήσεων. Επομένως, από Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. σε όλες τις περιπτώσεις αιτήσεων θα ελέγχει τα εξής: Το αν έχουν δημοσιευθεί εμπρόθεσμα (δηλαδή μέχρι το πέρας της προθεσμίας που εκάστοτε ορίζει ο νόμος) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την τελευταία χρήση. Σε περ..... (01/07/2022)

περισσότερα »

Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης
Σύμφωνα με το ν. 4919/2022, το αποδεικτικό φορολογικής δήλωσης δεν αναφέρεται στα στοιχεία που χρήζουν καταχώρησης και δημοσίευσης για καμία από τις νομικές μορφές που αποτελούν τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ..   Επομένως, σύμφωνα με το νέο νόμο του Γ.Ε.ΜΗ. που τέθηκε σε ισχύ από 7 Απριλίου 2022, δεν συντρέχει υποχρέωση καταχώρησης και δημοσίευσης του αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης για κανέναν υπόχρεο εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ....... (28/06/2022)

περισσότερα »

Aίτηση για κατάθεση φυσικού φακέλου από Συμβολαιογράφους
(28/06/2022)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Δικαιολογητικά για την ίδρυση Υποκαταστήματος Αλλοδαπής (28/06/2022)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.) (26/05/2022)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ EΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ ΣΕ Δ.Ο.Υ. (14/11/2019)