Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Ευρωπαϊκές Οδηγίες  RSS 2.0 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Α) 2021/1925 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 142/2011 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ. Β) 2021/1973. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 142/2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1069/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ… (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5159/2021) (03/12/2021)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/2100 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2021/641 ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5145/2021) (03/12/2021)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2021/2110 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/605 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5144/2021) (03/12/2021)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2021/2021 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4919/2021) (22/11/2021)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2021/2024 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/605 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4918/2021) (22/11/2021)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2021/1977 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ V ΚΑΙ XIV ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/404 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΖΩΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΩΤΑ ΘΗΡΑΜΑΤΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4845/2021) (16/11/2021)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2021/1937 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/404 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Η ΕΔΑΦΩΝ Η ΖΩΝΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ / ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4845/2021) (16/11/2021)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2021/1907 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/605 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4842/2021) (16/11/2021)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1872 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2021/641, ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4585/2021) (02/11/2021)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1715 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ IMSOC) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4442/2021) (22/10/2021)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/429 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ («ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ») (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4309/2021) (14/10/2021)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2021/1794 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/605 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4304/2021) (14/10/2021)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2021/1727, 2021/1703 ΚΑΙ 2021/1705 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 2021/404 ΚΑΙ 2020/692, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΦΟΡΤΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ, ΖΩΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΙΣ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021, ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4105/2021) (01/10/2021)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ) 2021/1709 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/627 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4097/2021) (01/10/2021)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2021/1533 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΦΟΥΚΟΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/6 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4071/2021) (30/09/2021)

1  2  3  4  5  6  7