Υπηρεσίες  RSS 2.0 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας, που αφορούν σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους (14/10/2021)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Π.
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Π. (20/01/2021)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ EΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ ΣΕ Δ.Ο.Υ.
Ενημερώνονται οι επιχειρήσεις – μέλη Ε.Β.Ε.Π. οι οποίες εγγεγραμμένες στο ΓΕΜΗ, ότι υποχρεούνται να καταβάλλουν το ετήσιο τέλος τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ εντός της κάθε ετήσιας χρήσης (ΚΥΑ 79752/30-12-2014 / ΦΕΚ Β’ 2623/31-12-2014) καθώς σε περίπτωση που δεν καταβληθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες από υπόχρεο ο οποίος δεν έχει διαγραφεί από το ΓΕΜΗ, το εν λόγω τέλος (άρθρο 3 της ΚΥΑ) αποστέλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ του οικείου Επιμελητηρίου, στη Φορολογική Διοίκηση, για βεβαίωση..... (14/11/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Οι Ανώνυμες Εταιρείες με μικρότερο κεφάλαιο των 25.000,00€ υποχρεούνται, το αργότερο μέχρι 31-12-2019 να το προσαρμόσουν με το ως άνω νέο ελάχιστο κεφάλαιο. Σε αντίθετη περίπτωση θα τεθούν από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ σε κατάσταση αδυναμίας καταχωρήσεων στι Γενικό Εμπορικό Μητρώο.   Οι Ανώνυμες Εταιρείες που έχουν εκδόσει ανώνυμες μετοχές υποχρεούνται, το αργότερο μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους, να ονομαστικοποιήσουν τις ως άνω μετοχές σύμφωνα με τον Ν.4548/18..... (20/11/2019)

περισσότερα »

Προσκομιζόμενα στοιχεία και έγγραφα για τη Σύσταση εταιρείας
   ..... (17/07/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Μιας Στάσης- Νέα Κ.Υ.Α. 63577/2018
Προσκομιζόμενα έγγραφα και Δικαιολογητικά (13/07/2018)

περισσότερα »

ΝΕΑ ΚΥΑ 63577/13.6.2018 ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»
(11/07/2018)

περισσότερα »

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- (01/04/2016)

περισσότερα »

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
(30/06/2017)

περισσότερα »

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την ίδρυση επιχείρησης για την οποία προβλέπεται Άδεια Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ο ιδρυτής θα πρέπει να ακολουθήσει υποχρεωτικά, σύμφωνα με την Απόφαση 16228/18-05-2017, άρθρο 2, συναρμοδίων Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα εξής βήματα:  ..... (26/06/2017)

περισσότερα »

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α.Π.:62784/6-6-2017: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ.
(12/06/2017)

περισσότερα »

web Ε.Β.Ε.Π.
Το web Ε.Β.Ε.Π. είναι ένα σύγχρονο διαδικτυακό εργαλείο που παρέχει νέους και αποδοτικούς τρόπους επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις-μέλη. Κάθε μέλος-επιχείρηση που έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, θα μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, από την άνεση του γραφείου του.    ..... (08/03/2017)

περισσότερα »

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΕΜΗ
Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή όλοι εκτός από ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ και πιο συγκεκριμένα οι ΟΕ, ΕΕ, Συν ΠΕ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ, έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής της φορολογικής τους δήλωσης σύμφωνα με  το άρθρο 5 της Υ.Α 79760 / 31-12-2014 (ΦΕΚ Β΄ 3623). Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δυο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από την ιστοσελίδα https://services.b..... (25/08/2016)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (29/04/2010)

περισσότερα »