Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Ευρωπαϊκές Οδηγίες  RSS 2.0 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/930 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ), ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΙΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2447/2019) (20/06/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/470 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2005/779/ΕΚ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΦΥΣΑΛΙΔΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2236/2019) (06/06/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/875 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (EE), ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2179/2019) (06/06/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/793 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2082/2019) (06/06/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ) 2019/666, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1872/2019) (15/05/2019)
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ) 2019/617, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1658/2019) (30/04/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ) 2019/609, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΟΙΡΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1658/2019) (30/04/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/616 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2017/247 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1657/2019) (30/04/2019)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2019/319 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. , ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 999/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧV ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 142/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΣΠΟΓΓΩΔΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΕΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1498/2019) (09/04/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 2019/484, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1292/2019) (29/03/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/469 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2014/909/ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΝΘΑΡΟΥ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1291/2019) (29/03/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/490 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2017/247 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1290/2019) (29/03/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. 1289/2019) (29/03/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ) 2019/404, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1155/2019) (22/03/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 2019/366, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 605/2010 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Η ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΑΛΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1154/2019) (22/03/2019)

1  2  3  4  5 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες